Sing When You're Winning: (Piano, Vocal, Guitar) (Matching Folios)